Privacy policy

Gemengd Koor Parkstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het koor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als koor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het koor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door het koor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VERENIGINGSLEDEN

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Na drie maal vrijblijvend een repetitie bijgewoond te hebben, wordt het aspirant lid gevraagd of hij/zij lid wenst te worden van het koor. Met deze mondelinge toezegging gaan beide partijen de lidmaatschapsovereenkomst aan.

Voor de bovenstaande doelstelling(en)vraagt het koor de volgende persoonsgegevens van u:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geboortedatum
 • datum huwelijk/partnerschap
 • datum lidmaatschap
 • of u eerder lid bent geweest van een koor dat lid was van de KCZB
 • zangstem
 • foto voor het “smoelenboek”

Uw persoonsgegevens worden door het koor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3. PUBLIC RELATIONS

Foto’s van een optreden van het koor of een groepsfoto worden geplaatst op website en/of facebookpagina of folder.

Grondslag voor het gebruik hiervan is:

•   Noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Dit om de meest relevante informatie te verstrekken voor geïnteresseerden en voor het aantrekken van nieuwe leden wat van belang is voor de continuïteit van het koor.

Foto’s en gegevens van een enkel persoon in kwartnoot/ website / facebook en of folder

Grondslag voor de uitvoering hiervan:

•    Schriftelijke toestemming per vermelding en per fotomoment

Bovenstaande wordt gebruikt voor informatie over jubilea /benoeming als lid van verdienste of erelid en voor het aangeven van gebeurtenissen anders dan bij een uitvoering.

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN Nootzaken ABONNEES

Persoonsgegevens van Nootzaken abonnees worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier Nieuwsbrief (= Nootzaken)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het koor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;

Uw persoonsgegevens worden door het koor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN Ereleden/ vrienden van het Koor en/OF GEÏNTERESSEERDEN

Persoonsgegevens van Ereleden/vrienden van het koor en/of geïnteresseerden  worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het koor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door het koor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een Erelid/vriend van het koor en/of geïnteresseerde.

6. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken geen cookies op onze website.

7. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het hosten van onze website;
 • Het verzorgen van uitnodigingen.
 • Aanvraag subsidie bij de gemeente
 • Lidmaatschap van de Bond( KCZB en KCB)
 • Bank
 • Buma

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

8. BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, wanneer deze partijen niet zijn aangesloten bij de EU-VS Privacy Shield.

9. MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

10. BEWAARTERMIJN

Het koor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

11. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het koor van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Leden worden opgeroepen om oude gegevens te vernietigen, zowel op papier als digitaal.

12. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

13. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

14. VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website (www.gemengdkoorparkstad.nl).